UrEc Information Sara Borgström

Researcher in Urban Ecology | Consultant in Environmental Communication | Nature Guide

 

 

 

Om du är intresserad av någon av rapporterna
kontakt @urec.info

 

Mina uppsatser från studietiden

Geografi
* Åland - mittens rike?
En regional analys av Åland som behandlar både de naturgeografiska förutsättningarna och hur dessa påverkat det kulturlandskap, t.ex. näringar, markanvändning, politik och kultur, som vuxit fram.

* Hallstavik - bruket och människorna
Min B-uppsats (5p) inom geografin är en analys och studie av hur Hallstaviks samhälle hanterar problemen med ensidig näringslivsstruktur. I uppsatsen testas M. Lundmarks och A. Malmbergs teorier kring enföretagsdominans. Analysen baseras på litteraturstudier, intervjuer och en enkätundersökning.

* Jordanfloden - en internationell flod i Mellanöstern
Uppsatsen redovisar resultaten av en geografisk resursanalys av vattenförsörjningsproblemen i Jordanflodens avrinningsområde. Litteraturstudien analyserar hur problemen/konflikterna har uppstått och diskuterar hur dessa ska kunna lösas i framtiden.

* Lokala grönområden för rekreation - en jämförelse mellan Stockholm och London
Denna stadsgeografiska uppsats är en jämförelse mellan Stockholms och Londons grönstruktur med avseende på dess betydelse för rekreationen. Uppsatsen, skriven tillsammans med en kurskamrat, diskuterar hur grönstrukturen uppkommit, vilka problemen är och hur man med hjälp av den ekologiska öbiogeografiska teorin kan analysera om grönstrukturen erbjuder bra rekreationsmöjligheter.

* Exotic forestry in the Nelson region (Examensarbete)

Min C-uppsats (10p) i geografi är författad tillsammans med en kurskamrat. Det är en regionalgeografisk studie av de exotiska tallplantagerna i Nelsonregionen på Nya Zeelands sydö. Uppsatsen baseras på en veckas fältstudier med observationer och intervjuer i Nelsonregionen samt litteraturstudier. Uppsatsen diskuterar hållbarhetsbegreppet och dess applicering på skogsbruket i Nelson regionen i olika geografiska skalor.

Biologi
* Hållbar expansion - strategisk grönområdesplanering i Vallentuna tätort.
Rapporten är skriven på uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningens lokala krets i Vallentuna kommun. Studien har två syften och delas därför upp i två avsnitt. I det första avsnittet sammanfattas kunskapsläget vad gäller problematiken kring grönområden i tätorters närhet. I det andra avsnittet analyseras planeringen av tätortsnära grönområden i Vallentuna tätort från 1980-talets mitt fram till dagens pågående översiktsplanering.

* Resursförvaltning i Nationalstadsparken i Stockholm

Under detta projekt kartlade den sociala strukturen av formella och informella institutioner kring världens enda Nationalstadspark som inrättades i Stockholm 1995. Skrev tillsammans med tre kurskamrater

* Management of urban green areas in the Stockholm County

Examensarbete i biologi.

* Attityder och miljö
Detta är en seminarieuppsats skriven som ett grupparbete. Syftet var att undersöka hur attityder till miljöproblemen skapas både idag och hur de skapats tidigare. Studien jämför även två miljöorganisationers strategier för att föra ut sitt budskap och baseras på litteraturstudier och intervjuer.

* Miljömärkning i Sverige. Svanen, falken och blomman idag och i framtiden.
Denna uppsats är utformad som informationsmaterial riktat mot en intresserad allmänhet. Den redovisar skillnaderna mellan dessa tre miljömärken och vad de har gett för resultat. Uppsatsen diskuterar även den svenska miljömärkningens framtid.

Övriga ämnen
* Aluminium
En rapport som skrevs under kursen i miljökemi om grundämnet aluminium ur olika aspekter; förekomst, egenskaper, användning, exponeringskällor, kinetik, hälsoeffekter och påverkan på den yttre miljön.

* Mark för energiskogsodling i Orsa kommun samt Lokalisering av Ekoby i Orsa kommun
Två rapporter där geografiska problemställningar har beskrivits, analyserats och diskuterats med hjälp av geografiska informationssystem.

* EG-rätten och fisket - rättslig hantering av naturresurser

Eftersom naturresursförvaltning ofta handlar om både bevarande och utnyttjande, baseras dess lagstiftning på dubbla målsättningar. Fisket inom EU karakteriseras av att flera fiskebestånd är nära kollaps och att fiskeflottan är överdimensionerad och olönsam. EG-rätten rörande fisket har hittills misslyckats med att vända utfiskningstrenden. Därför pågår just nu ett reformarbete där bristerna i nuvarande lagstiftning ska ses över och nya miljöaspekter införas. Kommissionen har bl.a. föreslagit längre tidsperspektiv, utökad kommunikation och mer ekosystembaserade angreppssätt som viktiga hörnstenar i den nya lagstiftningen. Överlag är förslagen tama i förhållande till den krissituation som fisket karakteriseras av.